Tuesday, 26 May 2015

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three
การเข้าค่ายพุทธบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย พลอยไพลิน คล้ายแจ้ง   
วันพุธที่ 29 เมษายน 2015 เวลา 11:04 น.

วันที่ 18 -20 พฤษภาคม 2558 การเข้าค่ายพุทธบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ทางโรงเรียนได้กำหนดจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้นำหลักธรรมคำสอนตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องของศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ โรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 เมษายน 2015 เวลา 11:05 น.
 
การเข้าค่ายพุทธบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย พลอยไพลิน คล้ายแจ้ง   
วันพุธที่ 29 เมษายน 2015 เวลา 10:58 น.

วันที่ 11 -13 พฤษภาคม 2558 การเข้าค่ายพุทธบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ทางโรงเรียนได้กำหนดจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้นำหลักธรรมคำสอนตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องของศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ โรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 เมษายน 2015 เวลา 11:03 น.
 
การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย นางสาวพลอยไพลิน คล้ายแจ้ง   
วันพุธที่ 29 เมษายน 2015 เวลา 10:41 น.

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ขอเรียนเชิญ เข้าร่วม การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

และในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 ขอเรียนเชิญ เข้าร่วม การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ชี้แจงนโยบายของสถานศึกษาแก่นักเรียนได้ทราบและถือปฏิบัติ

2. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน

3. เตรียมความพร้อมของนักเรียน

4. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้างความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ของนักเรียน

หมายเหตุ : กำหนดให้นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน และหากนักเรียนไม่เข้ารับการปฐมนิเทศตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเป็นนักเรียนของโรงเรียน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 เมษายน 2015 เวลา 10:50 น.
 
ขอเชิญร่วมงาน สายสัมพันธ์ พ.ม. ปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2015 เวลา 11:33 น.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
ประกาศผลสอบ 7 วิชาสามัญ ประจาปี 58 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มสาระภาษาไทย
เขียนโดย อ.พิมพิศา เต่ารั้ง   
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2015 เวลา 11:16 น.

ประกาศผลสอบ 7 วิชาสามัญ ประจาปี 58

รายละเอียด คลิกที่รูปภาพ

------------------------------------------------------------------------------------

 
ราชบัณฑิตยสถาน "การเขียนคำย่อ" PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มสาระภาษาไทย
เขียนโดย อ.พิมพิศา เต่ารั้ง   
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2015 เวลา 15:22 น.

คลิที่รูปเพื่อดาวน์โหลด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 มีนาคม 2015 เวลา 15:53 น.
 
ประกวด "Thailand Digi Challenge 2015" แนวคิด "รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย” PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2015 เวลา 15:02 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิดที่ภาพ

ดาวน์โหลดรายละเอียด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 มีนาคม 2015 เวลา 15:13 น.
 
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “ราชบัณฑิตปูชนียบุคคล ปราชญ์ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๘” PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มสาระภาษาไทย
เขียนโดย อ.พิมพิศา เต่ารั้ง   
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2015 เวลา 10:45 น.

รายละเอียดคลิกที่รูปภาพ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 มีนาคม 2015 เวลา 14:47 น.
 
ประกาศผลสอบเข้า ม.1 (สำรอง) ปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2015 เวลา 13:58 น.

ประกาศผลสอบเข้า ม.1 (สำรอง) ปีการศึกษา 2558 (NEW)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 มีนาคม 2015 เวลา 10:01 น.
 
การสอนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันจันทร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:50 น.

การสอนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2558

ทางโรงเรียนจะจัดให้มีการสอนปรับพื้นฐานวิชาสามัญและวิชาคอมพิวเตอร์และดนตรี ในภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2558

ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 รวมเวลา 10 วัน (เว้นวันหยุดราชการ)

นักเรียนที่ม่ีความประสงค์จะเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน สามารถส่งใบสมัครและชำระเงินที่ฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 มีนาคม 2015 เวลา 10:03 น.
 
การจัดงาน วันสายสัมพันธ์ พ.ม. ประจำปีการศึกษา 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ผู้ดูแลระบบ
เขียนโดย อ.คมเวช แดงประไพ (Admin)   
วันจันทร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:35 น.

การจัดงาน วันสายสัมพันธ์ พ.ม. ประจำปีการศึกษา 2557

ขอเชิญร่วมงานสายสัมพันธ์ พ.ม. ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 18.00 - 23.00 น. ณ สนามกีฬา หน้าอาคารสาธิต 1 สนใจสำรองที่นั่งได้ ที่ ฝ่ายธุรการ โทร. 02-521-0690

ทางโรงเรียนใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านให้การสนับสนุนโดยการซื้อบัตรรับประทานอาหารโต๊ะจีน บัตรละ 300 บาท (โต๊ะละ 3000 บาท นั่งได้ 10 ที่นั่ง) หรือแล้วแต่ผู้ปกครองจะให้การสนับสนุน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 มีนาคม 2015 เวลา 10:04 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2