โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Wat Phrasrimahadhat secondary demonstration school of Phranakhon Rajabhat University

 

อาคารสาธิต 1 (อาคาร 31) หรือ ที่เรียกกันว่า "ตึกเก่า" เป็นอาคารที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการก่อตั้งโรงเรียน โดยมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 3 เป็นประธานการจัดสร้างและวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 แล้วจึงลงมือสร้างในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2496 โดยบริษัทบริการส่งเสริมอาชีวศึกษา (บ.ส.อ.) ทำพิธีเปิดโดยพลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2497 มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย 2 ชั้น 22 ห้องเรียน ภายในอาคารปัจจุบันประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ดังนี้

ห้องเรียนปรับอากาศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 - 2
ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา (โครงการ Intensive English Program) และชุมนุมภาษาจีน
ห้องงานแนะแนว
ห้องประกันคุณภาพทางการศึกษา
ห้องปฏิบัติการงานฝีมือ
ห้องสำนักงาน Intensive English Program
ห้องประชุมอาจารย์
ห้องงานวิชาการ
ห้องงานธุรการ
ห้องงานสวัสดิการ
ห้องพัสดุ
ห้องผู้อำนวยการ
ห้องโสตทัศนอุปกรณ์ 1
ห้องญี่ปุ่นศึกษา
ห้องจีนศึกษา

อาคารสาธิต 2 (อาคาร 32) เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน ปรับปรุงอาคารครั้งล่าสุดโดยการซ่อมแซมโครงสร้าง และทาสีอาคารใหม่ ในปีการศึกษา 2551 ประกอบด้วยห้องต่างๆดังนี้

ห้องเรียนปรับอากาศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ห้องสมุด
ห้องงานกิจการนักเรียน
ห้องประชาสัมพันธ์
ห้องโสตทัศนอุปกรณ์ 2
ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา
ห้องศิลปศึกษา

อาคารปฏิบัติการ (อาคาร 49) เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2548 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2550 ทำพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551เป็นอาคารอเนกประสงค์ 6 ชั้น ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ดังนี้

ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 1 - 2
ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย
ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ห้องปฏิบัติการเคมี
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ศูนย์ปฏิบัติการพลศึกษา
ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ
ห้องประชุม ปอง มณีศิลป์
ที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ
ที่ทำการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ