โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Wat Phrasrimahadhat secondary demonstration school of Phranakhon Rajabhat University

 

ต้นสน หมายถึง ความเฉียบแหลมทางสติปัญญาของนักเรียนสาธิตฯ ความอ่อนน้อมแต่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคทั้งปวง แม้ในปัจจุบันโรงเรียนจะไม่มีต้นสนแล้ว แต่ยังคงให้เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนอยู่จนถึงปัจจุบัน ในวัน "อำลา อาลัย" ยังใช้กิ่งสนผูกกับดินสอมอบให้เป็นของที่ระลึกแก่พี่ๆ ม.6 เพื่อนำดินสอแท่งนั้นไปใช้ในการทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย และไว้เป็นที่ระลึกถึงความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้น ณ "รั้ว พ.ม." แห่งนี้

  

สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม ความดี ศีลธรรมและวัฒนธรรม ซึ่งสีนี้ถือเป็นสีแห่งพระพุทธศาสนา ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ของวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร อันเป็นธรณีสงฆ์

สีชมพู หมายถึง ความพึงพอใจ ความรักและการใฝ่หาสิ่งที่รัก เมื่อรวมความแล้วจะได้ สีเหลือง-ชมพู คือ ความรักในการสร้างคุณงามความดี ความรักในการประพฤติปฏิบัติชอบ ความหมายของสีประจำโรงเรียนถือได้ว่าเป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตของนักเรียน อันจะนำไปสู่การบรรลุตามจุดประสงค์ของสุภาษิตโรงเรียนที่ว่า "สุสิกฺโข ลภเต ปญฺญํ - ผู้ศึกษาดี ย่อมมีปัญญา"