โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Wat Phrasrimahadhat secondary demonstration school of Phranakhon Rajabhat University

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ดร.มณฑป์กาญจน์ โพธิ์เจริญ อ.ปกรชัย เมืองโคตร อ.ประเวศ ลาวัณย์ศิริ อ.วีรยุทธ ด้วงใย
หัวหน้ากลุ่มสาระ      
   
  อ.รุ่งโรจน์ ศรีจันทร์แก้ว อ.ปฐมพร บุญลี  
       

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

อ.ดวงใจ โชว์ทะเล อ.สาลีนี หนูจิตต์ อ.วารุณี เกิดแสง อ.ศุภษิกานต์ ลบบำรุง
หัวหน้ากลุ่มสาระ      
 
อ.กมณรัตน์ บุญรอด อ.พีรพงศ์ บุญฤกษ์ นางทัศนีย์ บุตราช  
       

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

อ.ทุติยพร บุญลี อ.ชัยเดช นาคสะอาด อ.สุธีร์ คำแก้ว อ.ไอฟ้า ตรุษสาท
หัวหน้ากลุ่มสาระ      
 
อ.โชโกะ อ.นาโอยะ อ. Rudyl อ. lovely
       
    อ. Simon อ. Philip
       
   
อ.ยุวนิตย์      
       

กลุ่มสาระภาษาไทย

อ.ณัฐยาน์ การุญ อ.จงกล เก็ตมะยูร อ.ยศชวิน กุลด้วง อ.วะรุฬพันธ์ โหม่งมาตย์
หัวหน้ากลุ่มสาระ      
     
อ.พิมพิศา เต่ารั้ง      
       

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อ.นราธิป แก้วทอง อ.พีลาภ วงษ์พานิชย์ อ.ศรีณัฐ ไทรชมภู อ.สุวัตร์ ผาทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระ      
อ.ภทรพรรณ กุลด้วง อ.พิไลลักษณ์ คำมาระ พระอาจารย์ พระมหาภานุวัฒน์ พระอาจารย์ พระมหาปิยณัฐ
       

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

อ.กรรณิการ เงินบุตรโคตร อ.สิทธิญา ศรีจันทร์แก้ว อ.อารีรัตน์ แสนคำ อ.คมเวช แดงประไพ
หัวหน้ากลุ่มสาระ      
       

กลุ่มสาระศิลปะ

อ.อัคคชัย เจริญศุข อ.โสฬส พึ่งทัศน์ อ.อติพงศ์ ชัยวาสี อ.ชุลีรัตน์ ด่านยุทธศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระ      
       

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 
อ.กฤษณะ ขยัน อ.ประพันธ์ ล้ำนาค อ.ภัทรานิษฐ์ พรหมสุรินทร์  
หัวหน้ากลุ่มสาระ      
       

ฝ่ายสนับสนุน

งานธุรการและการเงิน      
 
นางสาวภูริศา ภิญโญธนาคม นางศิรินภา สุทธิประภา นางสาวพลอยไพลิน คล้ายแจ้ง  
เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ  
       
งานวิชาการ      
 
นางสาวพิศสมร สวยสด นางรุ่งทิวา นิลมูล นางสาวสิริวิมล ปั้งลือ  
เจ้าหน้าที่วิชาการ เจ้าหน้าที่วิชาการ เจ้าหน้าที่วิชาการ  
       
งานห้องสมุด      
   
นางสาวรพิรัตน์ พาณยง นางสาวศิรินพร วโรตมสุพรรณ    
บรรณารักษ์ บรรณารักษ์    
     
งานกิจการนักเรียนและพยาบาล      
 
นางสาวเบญจมาศ ขันธิกุล นางสาวทิพย์มณฑา มั่นใจ นายมุกดา พิมพ์สาร  
งานกิจการนักเรียน งานพยาบาล งานโสต ฯ และประชาสัมพันธ์  
       
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย      
   
นายประทีป ฝีมือช่าง นายสมศักดิ์ ราษฎรดี    
งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย    
       
นักการและพนักงานขับรถ      
นายบุญเสริม นายถาวร สกุลดี นายอรรถพล กลิ่นโสม นายฉลวย วิธูรัตน์
นักการ นักการ นักการ พนักงานขับรถ