โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

         หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์     คณาจารย์     ติดต่อ     

กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2559

บทความ "สอนวรรณคดีอย่างไรในยุคปฏิรูปการศึกษา"

การแข่งขันเขียนตามคำบอก

บทความ "ลักษณะนางบางคำในภาษากฏหมายไทย"
โดย จำนงค์ ทองประเสริฐ

บทความ "การอ่านอย่างมีมิติ"
ผศ.ศิวกานต์ ปทุมสูต

การประกวดคัดลายมือ

ปัญหาการใช้ภาษาไทยของครูและนักเรียน

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง วันภาษาไทย

แฟนพันธ์ุแท้ "สุนทรภู่"

บทความ "อวัจนภาษาในหนังสือพิมพ์
โดย ผศ.สุภิตร อนุศาสน์

บทความ "เด็กปฐมวัยกับพัฒนาการทักษะภาษา"

บทความ "เกร็ดความรู้ภาษาไทย"

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Wat Phrasrimadhat secondary demonstration school of Phranakhon Rajabhat University|
7 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ 10220 โทร. 0-2521-0690 แฟกซ์. 0-2521-7187 Email. komvech@gmail.com (Admin)