โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประกาศคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน รายบุคคล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ในการเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รหัสประจำตัวประชาชน         

หมายเหตุ ให้พิมพ์รหัสประจำตัวประชาชนและกดปุ่ม "ตรวจสอบคะแนน"