โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประกาศผลสอบรายบุคคล Pretest ปีการศึกษา 2565

เลขประจำตัวประชาชน   

หมายเหตุ ให้พิมพ์เลขประจำตัวประชาชนและกดปุ่ม "ผลการสอบ"